قصر فتوشاپ

نویسنده کد نویس و فتوشاپر میپذیریم

سفارش یلدا

10:03 1399/12/03 | نیلوفر مهدیزاده

من بالاخره نفهمیدم امضا میخوای یا ولکام یا ارم برای همین ا مضا و ولکام و ارم رو درست کردم

ولکام

امضا

اگه بد شده بوگو اگه همه رو با هم میخوای قیمتاش

امضا سه تا

ولکام پنح تا

ارم 10 تا

اونجوری برای ارم نگا نکن کلی طول کشید اندازه هاش رو ردیف کنم 

سغارش امیلی

10:36 1399/11/27 | نیلوفر مهدیزاده

ببخشید قلب نذاشتم اگه میزاشتم از حالت گیف در میومد ببخشیدددد و اگه میزاشتم ممکن بود بکگراندش برگرده ببخشید ثابت میتونم با قلب درست کنم ولی گیفی نمی تونم ببخشبد اگه خوشت میاد دو تا به ثابت

سفارش لیدی نوار

08:41 1399/11/25 | نیلوفر مهدیزاده

دو تا جدیدی که گذاشتم خوبن؟ 

هر کدوم رو خواستی بردار با گوشی درست کردنش سخته اگه جور دیگه ای پیدا کردم میزارم صنم جان فقط ببین میزارم پای حساب وبلاگ یک پارت از داستانت بده 😁😁😁😁😁😁😁 میخوای بدی بده چون کامنت داده بودی اجبار نمیکنم گفتم کار دیگه ای بود بگو