ساری

12:40 1399/12/18 | Ladynoer

نیلوفر اگه من یه مدت طولانی ای نبودم ببخشید 

دارم قالب حرفه ای یاد میگیرم 

ولی هیچی نمی‌فهمم 😲😲 

کلا خیلی سخته

نیلوفر : عشخم بهم یاد میدی 😍😍😍

صنم : اولا بزار خودم یاد بگیرم 😵 دوما اگه میخوای یاد بدم باید 

1- ولکام شیشه ای مدل خودت رو بهم یاد بدی 

2- دکمه شیشه ای رو بهم یاد بدی 

😀😀 

اون وقت منم همه چیزش رو بهت یاد میدم