ست الیا

15:35 1399/12/12 | نیلوفر مهدیزاده

دکمه ها

بالابر

امضا ها

​​​​​​

 

ولکام

 

بریم سراغ قیمت ها

دکمه ها دونه ای 3 کامنت 

12=4×3

پس دکمه ها 12 تا 

بالابر قیمتش 4 کامنت چون کلی طول کشید عکس مناسب پیدا کنم

امضا ها متحرکش  4 کامنت چون رنگش گیر نمیومد ثابت 1 

ولکام 7 کامنت 

پس جمعا میشه 28=12+4+4+1+7 

28 کامنت با تخفیف 20 کامنت 

چیه جونم بالا اومد درست کردم یک ساعت و نیم طول کشید