دو تا چیز عجیب

13:49 1399/12/11 | نیلوفر مهدیزاده

افتضاحه نه اخه منه خنگ چرا ورداشتم دختره رو نامرعی کردم کلا مغزم هپروته

نمیدونم واس چی درستش کردم ولی قشنگ بید